محاسبه مبدل حرارتی استخر | %20 تخفیف قیمت خرید| فروش مشهد بخار توس

محاسبه مبدل حرارتی استخر | %20 تخفیف قیمت خرید| فروش مشهد بخار توس

برای محاسبه مبدل حرارتی استخر، ابتدا باید مقدار حرارتی که برای گرم کردن آب در استخر نیاز است را محاسبه کنید. برای این منظور می توانید از رابطه زیر استفاده کنید: Q = m * c * ΔT در این رابطه، Q مقدار حرارت است که برای گرم کردن آب در استخر به میزان مورد […]

ادامه مطلب